Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

ПОДКРЕПА НА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

МАРИСАН И КОЛЕВ АД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ и изпълнява проект BG16RFOP002-2.077-1065-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19», по процедура BG16RFOP002-077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“”, финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проектът е насочен към осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на предприятията. Чрез полученото финансиране по проекта ще се осигури устойчивост на нарушената ликвидност на дружеството, в резултат на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 150000 лв., от които 127500 лв. европейско и 22500 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 08.05.2021 г.

 

По-ефективно използване на ресурсите в МАРИСАН И КОЛЕВ АД

„МАРИСАН и КОЛЕВ“ AД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0148-C01 и изпълнява проект “По-ефективно използване на ресурсите в „МАРИСАН и КОЛЕВ“ AД”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-3.004 “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Общата цел на проекта е свързана с повишаване на конкурентоспособността на „МАРИСАН и КОЛЕВ“ АД, чрез въвеждане на иновативни технологични методи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси в предприятието и предотвратяване генерирането на отпадъци.

Чрез реализацията на проекта МАРИСАН и КОЛЕВ АД ще подобри ресурсната и икономическата си ефективност, и ще повиши своята конкурентоспособност. Посредством подобрената организация на предприятието ще се оптимизират производствените му процеси, което ще позволи разгръщане на пълния му потенциал по отношение на качеството на крайните продукти, сроковете за изпълнение и коректните отношения с клиенти и доставчици. Тези положителни промени ще имат пряко отражение върху обема на поръчките и приходите на фирмата. От друга страна внедряването в производството на предвидените за закупуване по проекта активи ще допринесе за по-ефективно управление на ресурсите, намаляване на генерираните отпадъци и използването на вредни вещества, които оказват негативно въздействие върху околната среда, като по този начин ще допринесе за развитието на по-зелена икономика в България. В допълнение, успешното реализиране на дейностите ще повиши конкурентния потенциал на МАРИСАН и КОЛЕВ АД и ще допринесе за подобряване на ресурсната ефективност и цялостната дейност на предприятието, което изцяло съответства на приоритетите и целите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Общата стойност на допустимите разходи е в размер на 1 726 000.00 лв., от които 881 928.55 лв. европейско и 155 634.45 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 05.06.2020 г.

Документите за информация и участие могат да бъдат изтеглени от  тук

 

Повишаване на производствения капацитет на МАРИСАН И КОЛЕВ АД 15.06.2016 г.

В изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1061-С01,

„МАРИСАН и КОЛЕВ“ АД обявява процедура за определяне на изпълнител „избор с публична покана“, с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1. Инсталация за сушене на пясък, 1 бр.

Обособена позиция 2. Дозираща машина, 1 бр.

Обособена позиция 3. Фолираща машина, 1 бр.

Обособена позиция 4. Миксер, 1 бр.

Обособена позиция 5. Газокар, 1 бр.

Срокът за подаване на оферти е до 16:00 часа на 24.06.2016 г.

 

"МАРИСАН И КОЛЕВ" АД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ и изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-1061 “Повишаване на производствения капацитет в "МАРИСАН И КОЛЕВ" АД”, по процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет и създаване на условия за  развитието на експортен потенциал на "МАРИСАН и КОЛЕВ" АД чрез инвестициии в нови технологии за автоматизиране на производството и подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност на производствения процес. В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект върху вътрешните фактори обуславящи конкурентоспособността на предприятието, а именно нивото на материално-техническата база, оптимизацията на ресурсното обезспечаване, ефективността на производството и качеството на произвежданата продукция.  

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 1 664 503.24 лв., от които 848 896.65 лв. европейско и 149 805.29 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 09.02.2017 г. 
Бижутери в строителството