ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ


Висшето Ръководство на МАРИСАН И КОЛЕВ АД е разработило своята Политика по управление като средство за управление на Организацията, с цел подобряване на своите резултати.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО НА МАРИСАН И КОЛЕВ АД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ

Висшето Ръководство, в лицето на Изпълнителния Директор, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ,

която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията.

 

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА МАРИСАН И КОЛЕВ АД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СУХИ, ТЕЧНИ И ПАСТООБРАЗНИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРОЛ; ТЪРГОВИЯ И ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ И ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ, ПРИ ОСИГУРЕНО ОПАЗ- ВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНИ ПОЛ- ЗИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА МАРИСАН И КОЛЕВ АД Е РЕЗУЛТАТ ОТ АНГАЖИМЕНТА НА ВИСШЕТО РЪКОВОД- СТВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, МИНИМИЗИРАНЕ НА ЗАМЪРСЯВА- НИЯТА И ВРЕДНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ОВЛАДЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗНАЧИМИТЕ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И СВЕЖДАНЕ ДО МИНИМУМ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ДЕЙ- НОСТТА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, ПРИ НЕПРЕКЪСНА- ТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИСУ И В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА СПАЗВАНЕ.

 

За ефективно провеждане на Политиката по управление, Висшето Ръководство е определило следните основни цели:

 • Утвърждаване на Организацията като конкурентен производител и доставчик на сухи, течни и пастообразни строителни смеси и изделия от експандиран полистирол, строителни и топлоизолационни материали;
 • Разширяване на пазарния дял чрез поддържане на оптимално съотношение качество/цена и удовлетвореност на всички Клиенти и партньори на Организацията;
 • Превръщане нуждите и очакванията на клиентите в изисквания за предлаганите от нас продукти;
 • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на Клиентите, Персонала и другите Заинтересовани страни;
 • Използване на съвременни технологии и оборудване при изпълнението на производствените дейности
 • Определяне на контекста на Организацията и управление на рисковете и възможностите, свързани с него;
 • Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с външните доставчици на продукти и услуги;
 • Реинвестиране в нова екологично чиста техника и технологии за ограничаване на рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от дейността на Организацията и поддържане на постоянно високо, стабилно качество на предлаганите продукти;
 • Системно да се провежда обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа;
 • Оптимизиране на дейностите и процесите според изискванията на Заинтересованите страни и Клиентите, съблюдаване очакванията на Обществото по отношение предпазването на околната среда в съответствие със задълженията за спазване;
 • Ефективно управление на рисковете и възможностите за планиране на дейностите и спрямо околната среда. Намаляване до минимум рисковете за дейността и околната среда в съответствие с изискванията на Клиентите и Заинтересованите страни;
 • Ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността, съгласно действащите нормативни документи. Намаляване до минимум рисковете за персонала и другите Заинтересовани страни, свързани с дейността;
 • Максимално използване на инженерни решения и предупредителни мерки за недопускане на инциденти и злополуки при производствените дейности;
 • Подобряване на работната среда и защита на работещите в Организацията, съблюдаване очакванията на Обществото по отношение предпазването на здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с нормативните изисквания;
 • Създаване и поддържане на условия за спазване на нормативните изисквания за изпълняваните видове дейности, осигуряване на здраве и безопасност при работа и по отношение на околната среда;
 • Повишаване на конкурентоспособността ни чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата, модернизация в технологичен и технически аспект;
 • Създаване и поддържане на условия за спазване на нормативните изисквания за изпълняваните видове работи и продукти.

 

За реализиране на тези цели и задачи в МАРИСАН И КОЛЕВ АД е разработена, внедрена и поддържана Интегрирана система за управление, съответстваща на Международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Висшето Ръководство е създало условия за стриктно спазване изискванията на Интегрирана система за управление в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.

 

Като Изпълнителен Директор на МАРИСАН И КОЛЕВ АД ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, ОСИГУРЯВАЩА ПРОСПЕРИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.26 октомври 2020 година

Изп. Директор: /Ст. Колев/


Политика по управление

 
Бижутери в строителството