Сертификатите за производствен контрол и управление на качеството на продуктите, освен като гаранция за изпитана надеждност и сигурно поведение на продуктите и системните решения са и много важен инструмент за всички инвеститори, архитекти и проектанти, касаещ сертифицирането на сградите, в които се влагат.

Водейки се от презумпцията, че само висококачествените продукти и системи могат да отговорят на високите и постоянно увеличаващи се изисквания на инвеститори, контролиращи служби и живущи в тях, всички звена в МАРИСАН са подложени на постоянен контрол чрез редица системи за управление и мониторинг на качеството.

Всички производствени процеси в компанията, се одитират и акредитират ежегодно от независими експертни организации. Сертификатите, издавани от тях потвърждават, че качеството на произвежданите от нас продукти отговаря на всички български и европейски норми, както и, че мерките които предприемаме по неговото системно контролиране са адекватни и правилни. Тези сертификати са гарант за непрекъснатото и постоянно качество на всички наши продукти.

1

Сертификат за производствен контрол, издаден въз основа на ЕТА 15/0730 (Certificate of conformity of the factory production control №1020-CPR-060042369)

Топлоизолационните системи на МАРИСАН са сертифицирани съгласно изискванията на международната спецификация ETAG 004. Издадените експертни оценки се базират на документална оценка, физично изпитване и лабораторен анализ в акредитирани европейски лаборатории, касаещи техните:

- Физични свойства;

- Сигурно поведение в условия на пожар;

- Здравословна експлоатация, безвредност и екосъобразност;

- Гарантирани топлоизолационни и звукоизолационни качества;

Благодарение на издадената експертна оценка, топлоизолационните системи на МАРИСАН могат да носят маркировка „СЕ”, служеща като гаранция за тяхното качество и възможност за предлагането им на европейския пазар при участие в проекти или обществени поръчки.

Повече информация за методите, изискванията и параметрите зад издаването на тази оценка, можете да откриете тук.

2

Сертификат за производствен контрол №2032-CPD-08.41

Сухите строителни смеси, предназначени за зидане и предлагани на пазара от МАРИСАН, притежават сертификат за производствен контрол, гарантиращ сигурното качество на крайния продукт. Извършеният одит, перманентният контрол, оценка и одобрение на производствения контрол са индикатор за стриктният надзор над качеството на произвежданата продукция.

Производствения контрол в МАРИСАН е сертифициран по Система 2+, при която нотифицираното лице одитира условията на работа, контрола на качеството и изпълнението на изискванията на конкретния стандарт.

3

ISO 9001:2015 (Quality Management Systems)

Сертифицирането по ISO 9001 се базира на пространствена оценка върху продуктите, услугите, функционирането, процесите, протичащи в една организация и други подобни параметри. Международният сертификат е гаранция за това, че изискванията на клиента ще бъдат максимално удовлетворени и той ще получи продукти и услуги с високо и постоянно качество.

4

ISO 45001:2018 (Occupational Health and Safety Management Systems)

Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд е комплексна методология за оценка на риска на работното място. Тя е отправна точка за разработване и приложение на политики, подобряващи условията на труд, грижата за професионалното здраве на работещите и др.

5

ISO 14001:2015

Оставайки верни на принципите на устойчивата политика, която следваме, както и на грижливото отношение към природата, сертифицирахме нашите системи за управление на околната среда спрямо стандарт ISO 14001:2015. Този международен стандарт ни предоставя ясни рамки за опазване на околната среда при производството и разпространението на сухи, течни и пастообразни строителни смеси, както и изделия от експаниран полистирол. По този начин, ние ясно индикираме важността на това всички производствени и дистрибуционни процеси да бъдат в хармония със социално-икономическите потребности и особеностите на околната среда.