Настоящите Общи условия ("ОУ") се прилагат в отношенията между "Марисан и Колев" АД и негов клиент ("Клиент") по продажба на Стоки, съгласно един или повече Договори за продажба ("Договорът"). Настоящите ОУ се прилагат съответно и за други договорни отношения между "Марисан и Колев" АД и Клиент по повод договори за дистрибуция, рамкови договори, договори за изпълнение и други в писмена форма, с които се уреждат общо въпроси за търговски сделки по между им. Разпоредбите на настоящите ОУ се прилагат, както по отношение на Договори сключени в писмена форма, така и по отношение на Договори сключени в устна форма, в т.ч. и чрез издаване на Приемо-предавателен протокол, Стокова разписка, Документ за продажба на дребно, Фактура или Проформа фактура. Настоящите ОУ представляват неразделна част от Договора между "Марисан и Колев" АД и Клиента, който може да се запознае с тях във всеки стационарен офис на "Марисан и Колев" АД, където ОУ са поставени на видно и достъпно място, както и на сайта на "Марисан и Колев" АД. По силата на чл.298 от Търговският закон, общите условия на производителя важат за всички сделки/договори на "Марисан и Колев" АД с Клиент, който е търговец по смисъла на ТЗ.

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Съгласно Договора и настоящите ОУ "Марисан и Колев" АД продава на Клиента стоки ("Стоките")и/или предоставя изпълнение описани по вид, наименование, код, сигнатура, количество и цена в Договора или в Документа за извършената продажба, срещу цена, която Клиента заплаща в размера, по начина и сроковете посочени в него.

2.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Стоките е цената уговорена писмено в Договора, а ако договора се сключва устно - цената определена от "Марисан и Колев" АД към датата на сключването му, отразена в Документа за продажба.

2.2. Цената не включва данък върху добавената стойност за Стоките, който се начислява и посочва отделно съгласно приложимото законодателство.

2.3. Цената включва разноските по натоварването на Стоките при тяхното предаване, ако то се извършва в складовете на "Марисан и Колев" АД. В случай, че Стоките се доставят до обект на Клиента, транспорта и разтоварването е за сметка на Клиента, освен ако не е уговорено друго.

2.4 Стойността на транспорта на Стоките във фактурата или в Договора може да бъде посочена отделно от стойността на Стоките.

2.5. Цената се заплаща от Клиента в брой, или по банков път по
банковите сметки на "Марисан и Колев" АД, записани във фактурата. в сроковете посочени в Договора.

2.6. При Договори сключени в устна форма, както и при Договори, в които не е уговорено отложено плащане, цената се заплаща изцяло от Клиента преди доставянето на Стоките.

2.7. "Марисан и Колев" АД може да определи кредитен лимит на Клиенти, на които се продават Стоки при условията на отложено плащане. Не се допуска уговаряне на отложено плащане устно.

2.8. "Марисан и Колев" АД може по всяко време по своя преценка да измени определения кредитен лимит, без да посочва причината за това.

2.9. В случай, че в Договора писмено е уговорено отложено плащане Клиентът е длъжен да заплати цената на Стоките изцяло или отчасти след тяхното предаване, в сроковете посочени в Договора или във Приемо-предавателния протокол, Стоковата разписка, Документа за продажба или Фактурата издадена от "Марисан и Колев" АД. При различия между посоченото в Договора и в друг документ предимство има Договора.

2.10. При просрочване по време и/или по размер на кредитния лимит по Договора, или забавяне на плащане извън уговореното време и/ или размер по продажби на Стоки без писмен договор, "Марисан и Колев" АД има право да претендира за неустойки, лихви за забава, обезщетения, такси и други суми, уговорени в Договора, а когато няма писмен договор, да издаде известие за неустойка в размер на 0,5 % на ден върху просрочената сума, които подлежат на плащане ведно с неизплатената главница в тридневен срок от издаването им.

2.11. Клиентът получава известия за неустойки, лихви за забава и др. по т.2.10. по факс, по e-mail, по пощата или чрез куриер.

2.12. В случай, че която и да е сума не е заплатена в сроковете определени в Договора съгласно тези ОУ, "Марисан и Колев" АД може да откаже предаване на Стоки. Клиентът дължи неустойката в уговорените размери по т. 2.10, както и обезщетение за всички превишаващи я вреди, причинени на "Марисан и Колев" АД, до окончателното й заплащане.

2.13. Всички суми по Договори в т. ч. по Договори с отложено плащане и устни договори - с издаден Приемо-предавателен протокол, Стокова разписка, Документ за продажба на дребно или Фактура, стават незабавно дължими и изискуеми от Клиента, при настъпването на едно от следните обстоятелства:

(a) Клиентът забавя плащане, дължимо на "Марисан и Колев" АД, по сделка или от каквото и да е друго отношение помежду им, за срок по-голям от 30 (тридесет) дни;

(b) Клиентът спре плащанията към други доставчици или признае пряко или косвено, че е неплатежоспособен или свръхзадължен;

(c) срещу Клиента бъде поискано или самият той поиска откриване на производство по несъстоятелност;

(d)задълженията на Клиента по договори за кредит, заеми или лизинг сключени с друг кредитор станат предсрочно изискуеми;

(e) принудително изпълнение от друг кредитор срещу Клиента завърши без успех, поради липса на ликвидни активи у Клиента;

(f) стойността на обезпечението предоставеното за обезпечаване на определения кредитен лимит на експозицията на "Марисан и Колев" АД бъде намалена;

(g)други обстоятелства от които е ясно, че Клиентът няма да може да изпълни задълженията си по Договора.

2.14. "Марисан и Колев" АД издава данъчна фактура на Клиента в сроковете и съгласно изискванията на действащото законодателство. При промяна на фиксирания валутен курс между българския лев и еврото, стойността на задълженията на Клиента се изчислява в евро по фиксинга на БНБ, за деня в който се извършва плащането.

3. ПОРЪЧКИ

3.1. Заявката за покупка на стоки става предварително - или чрез изпращане на писмена поръчка, предадена по факс, e-mail, на ръка, по пощата, или устно - чрез телефонно обаждане. Заявката има сила на предложение за сключване на Договор при условията на настоящите ОУ между "Марисан и Колев" АД и Клиента при действащите цени на Стоките, определени от "Марисан и Колев" АД.

3.2. В срок от 24 часа "Марисан и Колев" АД уведомява устно и/или писмено Клиента за наличността на Стоките, а ако Стоките не са налични в складовете на "Марисан и Колев" АД - за възможността, условията, сроковете и цената на тяхното производство. Потвърждението от "Марисан и Колев" АД се счита за приемане на предложението за сключване на Договора от клиента, освен ако "Марисан и Колев" АД поиска допълнително потвърждение на условията на Договора, в който случай той се счита за сключен при получаване на такова допълнително потвърждение от Клиента.

3.3. Договорът се счита сключен, в случаите посочени в предходните точки, като за приемане на ОУ се счита и извършване на пълно плащане на Стоките, или извършване на авансовото плащане или предаване на Стоките на Клиента /което от трите настъпи по-рано/, както и подписването на Приемо-предавателен протокол, Стокова разписка, Документ за продажба на дребно, Фактура за доставката на Стоките от страна на Клиента, включително и от лицето което ги получава, се счита за приемане на условията на продажба посочени в документа.

3.4. "Марисан и Колев" АД не носи отговорност за забавяне на доставката на Стоките:

а)При подаване на погрешна информация от Клиента в заявката или Договора, както и при последващо изменение на Договора;

b)При забава на Клиента да изпълни свои задължения по Договора в т.ч. по ОУ;

с) за стоки, за които Клиента е предупреден, че не се намират на склад при "Марисан и Колев" АД към момента на приемане на поръчката и подлежат на производство и/или доставка от трети лица;

d)B случаите на непреодолима сила.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

4.1. Стоките се предават на Клиента в складовете на "Марисан и Колев" АД. В случай, че това бъде уговорено изрично устно или писмено в Договора, Стоките могат да бъдат доставени и на друго място.

4.2. Стоките се предават в опаковката на производителя или в друга подходяща опаковка или без такава.

4.3. Натоварването в складовете на "Марисан и Колев" АД се извършва от "Марисан и Колев" АД. В случай, че е уговорено Стоките да се доставят на обект на Клиента разтоварването се извършва от Клиента или от трети лица за негова сметка.

4.4. Стоките се предават по опис - Приемо-предавателен протокол, Стокова разписка. Документ за продажба на дребно, Фактура, съдържаща описание на Стоките, само срещу подпис на получателя им, придружен от двете/трите му имена, както и опознавателните знаци на превозното средство, на което се натоварват Стоките. С подписването на гореописаните документи, Клиентът потвърждава, че е получил Стоките.

4.5. "Марисан и Колев" АД приема, че лицето поискало предаване на Стоките и положило имената и подписа си от името на Клиента е надлежно овластено да ги получи, ако:

- Клиента е представил предварително Декларация за упълномощено лице, в която са посочени лицата, имащи право да приемат стока и да се подписват за нея от името на Клиента

- стоките се предават на лице, изрично посочено в Договора, или

- се натоварват на превозно средство собственост на Клиента, съответни наето от Клиента, или

- ако за превоза е издаден пътен лист или друг транспортен документ, който посочва името на Клиента като получател, или

- ако се получават от лице, което е служител на Клиента, изпълнител по граждански договори или е писмено упълномощено от Клиента да ги получи, или

- от лице, което поне два пъти в предходен период е получавало Стоки от името на Клиента, освен ако "Марисан и Колев" АД е бил уведомен за обратното, или

- ако поради други обстоятелства е могъл да счита, че предаването се иска от лице, овластено да получи Стоките от името на Клиента.

4.6. "Марисан и Колев" АД може да откаже предаването на Стоките на лице, за което има основание да счита, че не е овластено от Клиента да получи Стоките.

4.7. В случаите, в които Стоките се доставят до място различно от склада на "Марисан и Колев" АД, счита се, че Стоките са предадени, ако са били разтоварени на мястото, посочено в Договора или в документа, с който стоката пътува - товарителница, стокова разписка, др.

4.8. В случай, че Клиентът е в забава да получи доставката си повече от 5 /пет/ дни след уговорения срок / или след покана, както и ако Клиентът не заплати изцяло и в срок дължимата цена за доставката, "Марисан и Колев" АД има право да развали Договора, освен ако забавата е по негова вина.

4.9. В случай, че Стоката се достави на място различно от склада на "Марисан и Колев" АД и на мястото няма точно посочено лице, което да получи Стоките от името на Клиента, "Марисан и Колев" АД има право да извърши доставката по начина посочен в чл. 4.7. по-горе, или да върне Стоките в склада си за сметка на Клиента, като "Марисан и Колев" АД ще има правата по предходния член, и в този случай има право да получи от Клиента разноските извършени за връщането на Стоките в склада на "Марисан и Колев" АД /включително тяхното натоварване и разтоварване/, както и разноските за всяко тяхно последващо транспортиране до мястото посочено от Клиента.

4.10. Предходните разпоредби относно предаването се прилагат съответно и в случай, че в Договора бъде уговорено или по указание на Клиента, Стоките следва да бъдат предадени на трето лице, различно от Клиента. Независимо от такава уговорка или указание, всички задължения по Договора и настоящите ОУ остават за Клиента.

5.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

5.1. Собствеността върху Стоките се прехвърля след напълното им заплащане, освен ако не са заплатени в брой в момента на покупката. Рискът при всички случаи преминава върху Клиента с предаването на Стоките или с тяхното индивидуализиране или ако стоките следва да се транспортират извън склада на "Марисан и Колев" АД след натоварването им, което настъпи по-рано, но ако Клиентът не е приел Стоките в сроковете уговорени с Договора или след покана (ако срок не е уговорен), не по вина на "Марисан и Колев" АД , рискът преминава върху Клиента с изтичане на срока за предаване.

5.2. В случаите по чл. 2.7. и 2.13. по-горе "Марисан и Колев" АД има право, но не и задължение да получи незабавно връщане от Клиента на Стоките, чиято цена не е платена в определения срок за отложено плащане и/или да предприеме изпълнение срещу него и да предприеме всякакви законни действия за защита на правата и интересите си.

5.3. Клиентът дава своето съгласие за предприемане на действия от страна на "Марисан и Колев" АД за получаване владение над Стоките. В случай на връщане на Стоките "Марисан и Колев" АД може да намали дължимите плащания от страна на Клиента със стойността на Стоките към датата на връщане, съобразно състоянието, в което се намират.

5.4. В случай на връщане на Стоките по силата на предходния член или по силата на чл. 6.1.4. по-долу или чл. 5.2. по-горе рискът преминава върху "Марисан и Колев" АД с предаването им.

6.1. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ

6.1.1. Рекламации и гаранции при продажба на строителни продукти. Клиентът е длъжен незабавно след получаване на Стоките да ги прегледа за видими дефекти, некомплектност и други несъответствия с Договора. Рекламациите за видими дефекти, некомплектност и други несъответствия могат да бъдат извършени валидно в срок до 1 /един/ ден от предаването на Стоките в противен случай Стоките се считат за одобрени. Не се приемат рекламации за липси и несъответствия, които противоречат на Приемо-предавателен протокол, Стокова разписка. Документ за продажба на дребно, Фактура, подписани от Клиента или от лицето получило Стоките, както е посочено в чл. 4 по-горе. Всички рекламации следва да бъдат придружени от съответните документи и други доказателства, с които се установяват, като по искане на "Марисан и Колев" АД, Клиентът е длъжен да предостави образци на дефектните Стоки. "Марисан и Колев" АД не отговаря за дефекти или други несъответствия с Договора, настъпили след предаването на Стоките, освен ако са обхванати от предоставена гаранция.

6.1.2. Качеството на Стоките следва да отговаря на спецификацията на производителя и "Марисан и Колев" АД потвърждава годността на Стоките при предаването им за използване съгласно предвиденото от производителя на Стоките предназначение, в рамките на ограниченията и експлоатационните параметри определени от производителя, при прилагането на начина на монтаж и другите изисквания на производителя. Клиентът е длъжен да се запознае с тези данни преди поръчването на Стоките, като след тяхното поръчване се счита запознат с тях. "Марисан и Колев" АД може да дава становища и препоръки за приложимостта на стоките, които продава и начина на работа с тях, които имат характер на съвети и не са обвързващи за другата страна.

6.1.3. Информацията, която се съдържа в техническите карти на стоките на "Марисан и Колев" АД, се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които производителя има към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които "Марисан и Колев" АД дава в подкрепа на купувачите и работещите с продукти произведени от него, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават Купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител "Марисан и Колев" АД може да гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се извършва от квалифициран персонал.

6.1.4. Освен ако е уговореното друго изрично в Договора, гаранцията на Стоките се признава единствено в случаите, в които това е задължително по закон и в обхвата на поставените в закона срокове. Освен ако е уговорено друго в Договора, гаранцията (ако такава бъде предоставена) обхваща дефекти, дължащи се на материала. Не се обхващат никакви дефекти, в случаи че Стоките не се използват съгласно предвиденото от производителя предназначение, указания за употреба или извън рамките на определените от производителя ограничения и експлоатационни параметри, или са монтирани или се ползват не съобразно изискванията на производителя, или са полагани/монтирани от неквалифициран персонал. Не се обхващат дефекти, дължащи се на действия на трети лица.

6.1.5. В случаите, в които исканията на Клиента по чл. 6.1.1., чл. 6.1.2. и чл. 6.1.3. по-горе са основателни и са надлежно доказани и "Марисан и Колев" АД е потвърдил това писмено на Клиента, "Марисан и Колев" АД се задължава в срок най - късно до 30 (тридесет) дни да допълни / окомплектова Стоките или да предостави вместо дефектните Стоки, нови Стоки от същия вид и количество, за собствена сметка. В случай, че се предоставя гаранция, гаранционните срокове продължават да текат от датата на предаване на първоначално предадените (дефектни) Стоки. В случай на поправка или замяна дефектните Стоки се връщат на "Марисан и Колев" АД.

6.1.6. Производителят, "Марисан и Колев" АД, в случай на приета рекламация, поема гаранция до размера на стойността на закупените от клиента продукти.

6.2.Рекламации и гаранции при ТИС.

6.2.1. За издаване гаранция и уважаване на евентуална рекламация на ТИС е необходимо същата да бъде изпълнена само и единствено с компоненти на "Марисан и Колев" АД, в точно определената композиция при спазване на Условия за издаване на фирмена гаранция на интегрираните топлоизолационни системи от "Марисан и Колев" АД и Технологичната инструкция за изграждане на ТИС.

6.2.2. Всяко отклонение от условията в т.6.2.1 води до отказ за издаване на фирмена гаранция и неуважаване на евентуална рекламация.

6.2.3. Всички други условия за издаване на гаранция за ТИС и начина за предявяване на рекламации за същата са определени в Условия за издаване фирмена гаранция на интегрираните ТИС от "Марисан и Колев" АД, с която Клиентът е длъжен предварително да се запознае и да декларира това с подписване на Декларация за запознаване с документите.

6.2.4. След изграждането на ТИС представител на МАРИСАН И КОЛЕВ АД (търговския представител за района) изпраща информация за вложените материали и оригинала на подписаната Декларация за запознаване с документите, въз основа на които се издава гаранцията.

7.РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ.

7.1. За популяризиране на продуктите и търговските си марки "Марисан и Колев" АД може да предоставя рекламни материали и продукти на Клиента, при което се прилагат настоящите ОУ, освен ако страните не са подписали отделно изрично писмено споразумение или Договор.

7.2. При предаването на рекламните материали и продукти страните подписват Приемно- предавателен протокол, където ги описват по вид, количество и стойност.

7.3 "Марисан и Колев" АД се задължава да предаде рекламните материали и продукти в необходимата окомплектовка и подменя тези които са некачествени, ако бъдат върнати в шестмесечен срок от получаването им. "Марисан и Колев" АД има право да упражнява контрол по изпълнение на задълженията на Клиента.

7.4. Клиента има право да получи рекламни материали, като се задължава да осигури условия за правилната им експлоатация и съхранение по начин, който гарантира последващото им използване в други обекти. Клиента се задължава да използва рекламните продукти и материали по предназначение и да не ги използва за популяризиране на продукти, различни от продуктите на "Марисан и Колев" АД.

7.3. При отказ или невъзможност за използване на рекламните материали и продукти Клиента е длъжен да ги върне в 14 дневен срок от уведомяването че, не желае да ги използва за напред, в състояние годни за използване по предназначението им. При връщането се съставя Приемно- предавателен протокол, а при установяване на липси или повреди "Марисан и Колев" АД има право да фактурира негодните или липсващи рекламни материали и продукти на Клиента и той дължи да ги заплати.

8.ПРЕКРАТЯВАНЕ

8.1. Договорът се прекратява:

а) с изтичане на срока, за който е сключен или на основанията включени в него;

б) по взаимно писмено съгласие на страните;

в) едностранно в случаите предвидени в настоящите ОУ;

8.2.При прекратяване съгласно т. а), б) или в) от предходния член всички суми по извършените доставки на Стоки стават незабавно дължими и изискуеми.

9.0БЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите ОУ се прилагат към всички Договори сключени между "Марисан и Колев" АД и Клиента, като страните считат, че клиента се е запознал с тях и ги е приел ако тези ОУ са изложени на видно място в офисите на "Марисан и Колев"АД, или са оповестени на сайта на "Марисан и Колев" АД, както и ако Клиентът е подписал писмен договор с "Марисан и Колев" АД, в който изрично е указано че, освен конкретните договорки в него се прилагат и правилата на общите условия. Настоящите ОУ се прилагат и към всички договори, които не са писмени както и към всички, за които писмени са само Приемо-предавателни протоколи, Стокови разписки, Документи за продажба на дребно, Фактури, като страните считат че, клиента/негов представител се е запознал с тях и ги е приел в момента на подписването от него, на който и да е от изброените по- горе документи.

9.2. Всяко изменение на настоящите ОУ се прилага към Договорите, сключени след датата на която е прието, а към съществуващите Договори - след известяването за промените в сайта на "Марисан и Колев" АД, като Клиентът се счита че, ги е приел ако в едномесечен срок не възрази и не заяви писмено несъгласието си.

9.3. В случаите, в които е определен кредитен лимит на Клиента, "Марисан и Колев" АД може да изисква и Клиентът е задължен да предоставя на "Марисан и Колев" АД всяка информация, която "Марисан и Колев" АД определи по своя преценка във връзка с търговската дейност и финансовото състояние на Клиента, като ако тази информация не е публична, тя ще бъде третирана като поверителна от "Марисан и Колев" АД.

9.4. Клиентът потвърждава, че в хода на търговските му отношения с "Марисан и Колев" АД, екземплярът на всеки изходящ от него писмен документ, който е получен по факс, по e-mail, или се съхранява в електронен вид в сървъра на "Марисан и Колев" АД във връзка с Договора или с настоящите ОУ, включително във връзка с тяхното доказване, се смята за валиден оригинален писмен документ, а не за копие.

9.5. "Марисан и Колев" АД има право по собствена преценка да прехвърли, което и да е от своите права и задължения в настоящия Договор на трето лице, за което прехвърляне Клиента ще бъде уведомен писмено в срок от 3 работни дни. С подписването на Договора Клиентът дава неотменимото си съгласие за такова прехвърляне. Клиентът няма право да прехвърля правата или задълженията си по договора на трето лице без писменото съгласие на "Марисан и Колев" АД.

9.6. В случай, че някой от членовете на Договора или на тези ОУ се окаже недействителен, неприложим или невалиден съгласно действащото законодателство, това няма да доведе до нищожност на целия Договор. Въпросният член ще бъде тълкуван съобразно закона, волята на страните и целите на Договора.

9.7. Договорът може да бъде изменян единствено по изрично писмено съгласие на двете страни. В случай, че Договорът е сключен устно, той може да бъде изменян по изрично съгласие на двете страни, изразено устно.

9.8. Клиентът се задължава да пази в търговска тайна всички условия (търговски отстъпки, индивидуални ценови оферти и др.), договорени в рамковите и индивидуални договори, сключени с "Марисан и Колев" АД. При издаване на такава информация от трети лица или служители на "Марисан и Колев" АД отговорността е персонална. Висшия ръководен и търговски персонал на "Марисан и Колев" АД е инструктиран и носи персонална отговорност за издаване на обстоятелства, които са фирмена тайна и за разгласяване на всякаква информация по повод стоките, дейността на дружеството и отношения с клиенти. Информация за качества на продуктите или устни изявления на служители на "Марисан и Колев" АД, не са обвързващи за него освен в случай на изричното им писмено потвърждение от лице, което има право да представлява дружеството.

9.9. Към Договора и тези ОУ ще се прилагат, и те ще бъдат тълкувани в съответствие със законите на Република България.

9.10. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с Договора и тези ОУ ще бъдат решавани, чрез преговори, а в случай, че не бъде постигнато съгласие, спорът ще бъде отнесен пред компетентния съд по седалището на "Марисан и Колев" АД.

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1. "Марисан и Колев" АД спазва правилата за защита на личните данни основавайки се на изискванията ЗЗЛД и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

10.2.Информацията, отнасяща се до потребителите на сайта на "Марисан и Колев" АД и клиентите и контрагентите, съдържаща се в базата данни на "Марисан и Колев" АД не може да се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на потребителя, клиентите и контрагентите и/или съгласно българските и европейски закони.

10.3. "Марисан и Колев" АД събира, обработва и съхранява само законно събрани лични данни при условията на Политика за поверителност и Вътрешни правила, въведени и изпълнявани в дружеството.

10.4. Със сключването на сделка, влизане в каквито и да е договорни отношения на клиентите и контрагентите на "Марисан и Колев" АД или влизането в сайта на дружеството от потребителите те дават съгласието си "Марисан и Колев" АД да събира, съхранява, обработва и предоставя на трети лица – при изрично наличие на правни и законови основания за това, спазвайки българското и европейско законодателство, личните им данни, доколкото това е необходимо за изпълнение на задълженията на "Марисан и Колев" АД по сключени договори. Използването и обработката на лични данни, събрани във връзка с предоставянето стоки и услуги за други цели, освен свързаните със законните търговски дейности на "Марисан и Колев" АД, може да се осъществява само в изрично предвидените в закона случаи.

10.5. Субектите на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) имат правата според Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни и Закон за защита на личните данни.