Процесът по лепене на плочки върху дървена основа е един от най-сложните в строително-ремонтните дейности. Същевременно, гредоредът и дървените подови настилки са едни от най-често срещаните, особено що се отнася до стари сгради и конструкции. Поради естествения си произход и дългогодишната експлоатация, обикновено типична за този тип подови системи, в даден момент идва ред на тяхната подмяна или нужда от освежаване.

В много ситуации, въпросното обновяване предполага лепене на плочки върху дървената конструкция. Този тип проекти са често предпочитани тъй като спестяват време. Всъщност обаче, поради особеностите на основата, конструкцията от тип дървен под – керамична облицовка крие редица рискове, ако не е изпълнена, както трябва. В този материал ще разгледаме най-важните моменти, за които трябва да се внимава при лепенето на плочки върху гредоред или дървен под, за да се гарантира дълготрайната експлоатационна надеждност на системата.

Особеностите на гредореда и дървените подове като основа за лепене на плочки

Гредоредът и дървените подове обикновено спадат към критичните основи за лепене на плочки. Това е така, тъй като специфичните особености на дървесината крият редица рискове за експлоатационната надеждност на положената облицовка, в случай, че не се съблюдават възлови правила при нейното изпълнение. Ето и няколко възлови фактора, които трябва да се вземат под внимание преди да се започне лепенето на плочки върху дървени подове:

 • Гредоредът и дървените подове са деформируеми основи

Или с други думи, те предполагат деформация и движение в основата, вследствие на вибрации в конструкцията, екплоатационното натоварване, човекопотока, атмосферните влияния и т.н. Но най-критични за стабилността на конструкцията в случая се явяват фугите между дъските, тъй като те улесняват движението им една спрямо друга.

Това е в пълна противоположност на основното правило за гарантиране стабилността на една керамична система – стабилност на основата.

 • Гредоредът и дървените подове са обект на стареене

Докато рисковете при една бетонна плоча се ограничават само до възникване на пукнатини, които лесно биха могли да бъдат коригирани, то при дървените подове ситуацията е далеч по-различна. Вследствие на периода на експлоатация, натоварването и влиянията на външната среда, дървеният материал започва да старее и да губи свойствата си. Това намалява надеждността му и засяга сериозно пригодността му за носеща конструкция, върху която тепърва да се гради под от керамична облицовка.

Поради тази причина се налага задължителната инспекция на надеждността на гредореда, преди да се премине към лепене на плочки.

 • Дървесината се измята от водата в лепилото

Тъй като дървесината е силно попиваща основа, нанасянето на лепило за плочки директно върху нея винаги води до нежелани резултати. Дървесината поема водата от лепилната смес, с което създава два проблема – 1) пречи на естествения процес на стягане на лепилото и постигането на желаната адхезия; 2) поетата влага раздува и измята дървесината, с което се стига и до счупване или разлепване на плочки в керамичната облицовка.

 • Стандартните лепила за плочки не са подходящи за лепене върху дървени конструкции

Причината за това е слабата им еластичност и адхезия към дървения материал. За да се гарантира надеждното фиксиране на облицовката, едно лепило трябва да се характеризира с нужната еластичност. Липсата на такава след втвърдяване на сместа при води до понижаване устойчивостта на образуваната връзка, а от там и до по-лесно отлепване на облицовката вследствие на движенията в основата.

Поради тази причина се препоръчва лепенето на плочки върху гредоред и дървени повърхности да се извършва само и единствено със силноеластични лепила.

Всичко това налага често-срещания въпрос: Можем ли да полагаме керамични покрития върху дървени основи, без да се налага да изливаме преди това дебела циментова замазка върху гредореда? Отговорът е – да, циментова замазка не е наложителна, ако в системата се заработи слой, който да може да минимизира движенията в дървения под.

Лепене на плочки върху гредоред и дървени повърхности – правилно изпълнение

За изпълнението на системата ще използваме премиум лепилата в серията ТЕРАФЛЕКС® на МАРИСАН - ТЕРАФЛЕКС® GOLD и ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM. Причината за това се крие в техните свойства, които перфектно предразполагат дълготрайната експлоатационна надеждност на положената облицовка. В тях влизат висока еластичност, силна адхезия към дървен материал, устойчивост на външни влияния и др.

За да гарантираме сигурността на системата, да преодолеем рисковете на критична основа като дървото и гредореда, както и да изкореним риска от отлепване или компрометиране на облицовката, препоръчваме спазването на следната методология на работа:

Етап 1. Проверка и подготовка на основата

Първата основна задача е проверката на състоянието на основата. В т.ч. влизат проверка на здравината на старото покритие, неговото състояние (дали има начални процеси на гниене, прояждане от вредители и др.) и неговата равност.

Започнете с проверка на здравината на основата. Ако дъските са стабилни и в добро състояние, то лепенето на плочки не би било проблем. Ако обаче, част от тях са започнали да гният или са разядени, се препоръчва да бъдат подменени. В редките случаи, когато цялото покритие е компрометирано, се препоръчва цялостно премахване.

Ако дървеното покритие не е достатъчно стабилно и отдените дъски се движат една спрямо друга, се препоръчва тяхното фиксиране с дървени клинчета (създалите се фуги трябва да се запълнят с полиуретанов уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 40 FC или силиконова паста).

В общия случай, за да се гарантира стабилността на основата се препоръчва върху дъските да се положи равна основа като например плочи и пана от OSB, фиксирани с винтове. Това много често решава проблема с нестабилната основа като същевремнно спомага и за преодоляване на фугите между дъските.

За целта, много изпълнители избират да работят и с материали, които играят ролята и на топло- и звукоизолация като по този начин решават няколко проблема едновременно.

Впоследствие основата се почиства от наслоявания, прах и стърготини.

Що се отнася до нивелацията на основата - aко тя не е достатъчно равна дори и след монтирането на OSB плоскостите, се препоръчва работа със саморазливната замазка на циментова основа ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO. Продуктът се характеризира с перфектно самонивелиране и разливност, което позволява бързото и безпроблемно нанасяне с иглен валяк. Така положена, саморазливната замазка изсъхва напълно след около 48 до 72 часа.

Етап 2. Грундиране на дървената основа

След като сме се уверили в здравината на основата се преминава към нейната предварителна подготовка. За целта използваме контактен и свързващ грунд ТЕРАКОНТАКТ®. В случаи, когато се работи върху прясно положена саморазливна замазка, грундиране не се налага.

Работата с него гарантира образуването на здрава и стабилна основа, предразполагаща полагането на следващото покритие и минимизираща риска от отлепване поради слаба връзка на лепилото за плочки с основата вследствие на неравномерното му изсъхване.

Грундът се нанася лесно и безпроблемно само с помощта на четка. Изчаква се изсъхването му, което обикновено отнема между 2 и 4 часа, след което се проверява състоянието на основата. Тя трябва да е устойчива на надраскване.

Впоследствие се преминава към следващия етап в процеса, а именно – планиране на деформационните фуги в помещението.

Етап 3. Планиране на деформационните фуги

По правило, деформационни фуги е препоръчително да се заработват на всеки 6 – 8 м от помещението, както и при силно критични онови, обект на сериозни и постоянни напрежения (повече по темата можете да откриете тук.).

Ако сте изпълнили правилно предварителната подготовка на основата и в ситуации, при които площите, които предстоят да се облицоват не са с толкова значителни размери, деформационни фуги може и да не се оформят.

Ако, обаче, работите в по-големи помещения или съществува риск от деформация и по-значителни движения в основата, то тогава предвидете разполагане на деформационни фуги с ширина 8 – 10 мм на всеки 6 – 8 м от помещението, както и на границата между плочките и покрития от други материали или във вътрешните ъгли на облицовката и участъците с връзка на под и стени. За целта се използват профили за деформационни фуги, които се разполагат в участъка между плочките без да стърчат.

Фугите се оставят отворени като се запълват едва след фугирането на облицовката с помощта на полиуретанов уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 40 FC.

Етап 4. Лепене на плочки върху дървен под и гредоред

Започва се с подготовка на сместа. В зависимост от това дали сме избрали да работим с ТЕРАФЛЕКС® GOLD или ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM, лепилната смес се разбърква в съотношение според изискванията в нейната техническа карта.

Препоръчва се лепилото да се нанася с помощта на назъбена маламашка с размер на зъбите минимум 8 х 8 мм. Така се гарантира оформянето на слой лепило с достатъчна дебелина (обикновено около 6 мм), който позволява по-лесното компенсиране на евентуални неравности на основата.

За допълнителна сигурност се препоръчва в лепилня слой да се положи армираща мрежа ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP (може да бъде и от полиестерно платно или друг материал), която да успява да поема остатъчните движения в основата. Така се гарантира 100 процентовата устойчивост на конструкцията и експлоатационната надеждност на облицовката.

Важно!

Наличието на разделителен слой между дървения материал и облицовката е от съществено значение за съхраняване на нейната стабилност. Поради свойството на дървото да поема вода, което води до неговото разширяване, катко и да я отдава, което пък води до неговото свиване, това създава значителен стрес и движения в основата. Наличието на междинен слой, както и работата с еластично лепило спомагат за минимизиране на негативните последици от този факт.

Армиращото платно се разстила по цялото протежение и се вгражда в лепилния слой с лек натиск на маламашката. Препоръчва се отделните ленти армиращо платно да се застъпват с най-малко 10 см.

Следващият етап е нанасянето на тънък слой лепило върху гърба на всяка плоча, с цел получаване на 100% контактна повърхност. Плочките се разполагат върху слоя лепило и с лек натиск се приплъзва на точното и място. След като са поставени на предопределената им позиция се препоръчва допълнително фиксиране с помощта на гумен чук. С леки почуквания се изкарват въздушните мехури и се отстраняват кухините под плочките. По този начин се гарантира подобрената товароносимост на облицовката.

При лепенето на плочките се препоръчва да се оставя минимална широчина на фугата от 3 мм.

Етап 5. Фугиране на плочките

Към фугиране на плочките се преминава, едва когато лепилото е стегнало изцяло, което обикновено отнема между 24 и 48 часа.

За целта се отстраняват всички кръстчета от фугите, след което участъците между плочките се почистват старателно като се отстраняват всички участъци от лепило. Важно е всички фуги да бъдат с еднаква дълбочина. Почистването става с помощта на влажна кърпа или гъба като се внимава фугите да не се напълнят с вода.

Преминава се към подготовка на фугиращата смес за нанасяне. За целта работим с еластичната и антибактериална ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION. Фугиращата смес се нанася с диагонални движения с помощта на гумена маламашка под наклон 45° спрямо  плочките. Важно е фугиращата смес да прониква в дълбочина до основата на фугата и да обхваща страните на плочките в съседство.

Фугиращата смес, останала по плочките, се премахва отново с диагонални движения под наклон на маламашката от 90°. При нужда, процедурата може да бъде повторена отново след 15 - 20 мин. След като фугиращата смес започне да засъхва, повърхността трябва да бъде почистена с влажна гъба така, че всички остатъци да бъдат премахнати.

Оставените деформационни фуги между плочките и стените и във вътрешните ъгли на облицовката се запълват и оформят с полиуретанов уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 40 FC.

Експлоатация на помещението

Върху настилката може да се стъпва не по-рано от 24ч. след фугиране на плочките. За пълно натоварване на помещението, допускане на постоянен човекопоток и разполагане на обзавеждане и тежки предмети в него се препоръчва да се изчака до 14 дни.

 1. Дървена основа
 2. Стабилизираща OSB плоскост, закрепена с помощта на винтове
 3. Грундиращ слой ТЕРАКОНТАКТ® КОНТАКТЕН И СВЪРЗВАЩ ГРУНД
 4. Армиращо платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP и слой еластично високоякостно лепило ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM или ТЕРАФЛЕКС® GOLD
 5. Керамична облицовка

 

Свързани продукти

teraflex-silver-selection-1-15mm-en-w-o-stop.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION водоотблъскваща еластична фугираща смес

Водоотблъскваща и силно еластична фугираща смес с брокатен ефект. Подсигурява висока устойчивост на износване на фугата, както и защита от мухъл и плесен. Подходяща е за фуги с ширина от 1 до 15 мм.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Фасади
gold-selection-bg-w-o-stop.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® GOLD SELECTION еластична антибактериална фугираща смес

Водоотблъскваща, еластична антибактериална фугираща смес с брокатен ефект. Гарантира висока износоустойчивост и здравина на фугата. Спомага за дълготрайната защита на фугите от мухъл и плесен.

 • Бани и мокри помещения
1167126-teraflex-classic-plus-17-10-13-print.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® CLASSIC лепило за порьозна керамика

Лепило за порьозна керамика, плочки, фаянс и теракота при вътрешни условия и слабо- или ненатоварени повърхности.

 • Бани и мокри помещения