Хидроизолация на подземни паркинги и гаражи

С оглед на все по-осезаемата миграция към градовете и увеличаване гъстотата на населението в големите населени места, се поражда и нуждата от по-компактно строителство и по-умело усвояване на пространствата. Като плод на това подземните паркинги и гаражи днес вече са неделима част от жилищните сгради и големите търговски обекти.

Различните видове агресори и рисковете за подземните паркинг и гаражи

Изискванията към професионалното изпълнение и надеждното изграждане на един подземен паркинг са много на брой. Съблюдаването им е от критична важност за дълготрайната експлоатационна надеждност не само на площите, но и на автомобилите и вещите, съхранявани в тях, както и на цялата сграда. Това се дължи на факта, че един подземен паркинг или гараж е подложен на редица агресори и различни типове влияния с негативен ефект.

 • Различни нива на водно налягане. Върху конструктивните елементи на един подземен гараж или паркинг действат редица видове водно налягане и то в различна степен. В т.ч. влизат почвена влага, подземни води, просмукваща се влага и др. При проблем с хидроизолационното покритие, различната степен на напрежение, оказвана в отделните части на конструкцията с времето води и до неравномерно износване на конструктивните елементи.
 • Химикали в почвата. В зависимост от региона и предназначението на площите около сградата, почвената влага и подпочвените води обикновено могат да съдържат умерена до висока концентрация на химични съединения, най-често сулфати и хлороди. Отвеждането им към основите на сградата и конструктивните елементи, разположени под кота 0, и влиянието им върху тях с течение на времето могат да доведат до значителни щети, включително отслабване на конструкцията, компрометиране на металните елементи и др.

 • Неравномерни статични напрежения. В зависимост от особеностите на терена и натовареността на подземните помещения, те могат да бъдат обект на различни по степен и посока напрежения (механичен натиск, вибрации и др.). Пример за това е движението на автомобилите в подземните гаражи. С течение на времето, ефектът от този тип агресори се засилва значително и може да доведе до сериозно компрометиране на елементите в конструкцията.

 • Неравномерни динамични напрежения.Слягането на почвата и сеизмичната активност са най-честите причини за възникване на пукнатини или създаване на допълнително напрежение в една конструкция. Това са и предпоставки за възникване на вода и активното ѝ разпространение в конструкцията. Продължителността и повтаряемостта на тези влияния подлага на сериозен риск вътрешните помещения в сградата и в частност – подземните гаражи и паркинги.

 • Температурни вариации. Въпреки, че температурата на почвата е сравнително по-постоянна, температурни вариации все пак съществуват. В случаи, в които има пробойна в хидроизолационния слой вследствие на пукнатини в конструкцията (резултат от сеизмична активност например), влагата навлиза в порите на елементите и при отрицателни температури може да замръзне. Повтаряемостта на циклите замръзване-размразяване компрометира и отслабва конструктивните елементи.

 • Газове в почвата.В зависимост от района и състава на почвата, в нея могат да се открият различни видове газове. В най-разпространените и чести случаи, това биват радон и метан. В зависимост от тяхната концентрация и степен на влияние, експлоатационната надеждност на конструктивните елементи може да бъде подложена на сериозен риск.

 • Други природни и биологични влияния. Една подземна конструкция проектирана по начин, който ѝ позволява да устоява и на всякакви алтернативни типове агресивни влияния като например растеж и разпространение на корени на растения, гъбично, микробиологично и бактериално разпространение и др.

Ако сградата не е проектирана по начин, който ѝ позволява да устоява на всички тези агресори, то подземните паркинги и гаражи обикновено са първите и най-сериозно засегнати площи. Това значително уврежда тяхната нормална експлоатация, а в зависимост от сериозността на проблема, може да се окаже и пагубно за по-горните помещения. Негативните последици и проявлението на всички тези проблеми най-често се състоят в:

 • Увреждане на общото състояние на конструкцията и компрометиране на конструктивни елементи и финишни покрития;

 • Влошаване на експлоатационните показатели – възникване на конденз, мухъл и др.;

 • Компрометиране на топлоизолационните елементи и тяхната ефикасност;

 • Корозия на метала в конструкцията вследствие на наличие на хлоридни съединения;

 • Увреждане състоянието на бетоновите елементи вследствие на сулфатни съединения;

 • Пукнатини в конструкцията в следствие на неравномерни и постоянни динамични и статични напрежения;

 • Застрашаване здравето на обитателите от проникващите в конструкцията газове;

 • Стичане на вода върху автомобилите в подземните гаражи (минералите и химичните елементи в нея могат значително да увредят покритията на автомобилите);

В днешно време, изискванията към експлоатационния срок варират между 50 години за сградите и 120 години за съпътстващата инфраструктура. Тук възниква въпросът как да се гарантира тази продължителност, при наличие на толкова сериозни и често-срещани рискове? Истината е, че всички гореизброени проблеми имат един основен първоизточник и това е компрометирането на изолационните слоеве на сградите, което позволява на влагата да проникне и да започне да се разпространява в конструкцията. Именно поради тази причина, изискванията към хидроизолационните материали са толкова сериозни.

С напредването на технологиите в производството на строителни материали, решенията, предназначени за негативно хидроизолиране стават се установяват като предпочитан избор – не само поради по-лесното и безпроблемно полагане, но основно поради тяхната ефективност. Приложението им се препоръчва както при изграждане на нови сгради, така и при стопиране на течове, ремонт на съществуващи или полагане на изцяло нови хидроизолационни покрития във вече изградени подземни паркинги и гаражи.

Изпълнение на хидроизолационна система в подземни паркинги и гаражи

1. Започва се с подготовка на основата. Грундирането се извършва с помощта на контактен и свързващ грунд ТЕРАКОНТАКТ®. Така се гарантира създаването на една по-добра контактна повърхност с основата и се подсигурява сигурната адхезия на последващото покритие.

2. Преминава се към нанасяне на първия слой еластична двукомпонентна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K с помощта на валяк.

3. За да се гарантира експлоатационната надеждност на цялата хидроизолационна система, в още пресния първи слой хидроизолация се вграждат хидроизолационните аксесоари. Всички ъглови, свързващи и други активни фуги, е необходимо да бъдат защитени с алкалноустойчивата високоеластична трислойна хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L. Във всички ъгли на помещенията се полагат ъгловите елементи ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. При хидроизолиране на пукнатини, фуги, ъгли и детайли със сложна форма, както и при запечатване на шевове и съединения от различни материали (битумни мембрани, метал, керамика, циментови плоскости) е препоръчително да се ползва високоеластичната самозалепваща бутилова лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE.

4. Вторият слой обмазна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K се нанася перпендикулярно на първия след неговото изсъхване (обикновено след около 4 ч.). Общата дебелина на двата слоя трябва да бъде не по-малка от 3 мм. Докато е все още влажен, в слоя се вгражда армиращо платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP.

5. След изсъхване на втория слой се нанася и трети. Еластична двукомпонентна обмазна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K отново се нанася перпендикулярно на предходния слой.

6. След завършването на хидроизолационната система, идва ред на монтажа на топлоизолационни плочи. Поради очакваното значително натоварване на основата и постоянното движение и маневриране на автомобили, за целта се препоръчва работа с топлоизолационни плочи ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-40 или ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-55 с висока плътност и екстремна устойчивост на натиск. Препоръчително е полагането на плочите на два, перпендикулярни един на друг слоя. Топлоизолационните плочи се фиксират с помощта на ТЕРМОФЛЕКС® ЛЕПИЛО ЗА EPS/XPS С ФИБРИ. Фугите между отделните топлоизолационни плочи се запълват с ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC.

7. Следващата стъпка е изпълнение на армирана циментова замазка с подовата замазка ЦИМЕНТОЛ®. На всеки 4 - 6 м в нея се оставя разширителна фуга с ширина 1 - 1.5 см, която се запълва с полиуретанов уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC.

8. Преминава се към полагане на финишно покритие.

9. Всички ъглови, съединителни и разширителни фуги се запечатват с полиуретановото лепило-уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC.

В зависимост от изискванията на проекта, системата може да бъде изпълнена и като „сандвич“. При този случай се предполага полагането на два слоя хидроизолация, между които се вграждат топлоизолационните плочи. Процесът на работа следва гореупоменатата методология.

ИЗПОЛЗВАНИ КОМПОНЕНТИ В СИСТЕМАТА:

ТЕРАКОНТАКТ®
 
ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K
ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L
ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER
ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE
ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP
ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-40
ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-55
ТЕРМОФЛЕКС® ЛЕПИЛО ЗА EPS/XPS С ФИБРИ
ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC
ЦИМЕНТОЛ®
 Хидроизолирането на основите на една сграда може да бъде дефинирано като една от най-възловите задачи. Тя е от фундаментална значимост и предопределя подсигуряването на дълготрайната експлоатационна надеждност на сградата впоследствие. Грешките, допуснати предварително през процеса на изграждане на хидроизолационната защита на основите могат да доведат до сериозни проблеми в бъдеще. Част от тях включват:

 • • Проникване

Няма коментари

Изпращане на коментар

">
 
Бижутери в строителството