В наше време басейните стават все популярни и навлизат в бита на много домакинства. За много хора басейнът представлява възможност да поддържат добро здраве и физическа форма. Правилно проектираният и качествено изпълнен басейн, повишава качеството на живот и внася уют, красота и комфорт в ежедневието. Днес басейните са част от частни домове, хотелски комплекси, ресторанти и заведения, обществени сгради и т.н. Поради тази причина, днес има множество различни видове басейни според предназначението си, между които спортни, хидромасажни, детски, балнео, басейни за скокове, гмуркане и т.н. Общото при всички тях е едно - за да могат да функционират правилно в продължение на много години и да не създават проблеми, е необходимо да се вземат правилните мерки още в етапа на тяхното проектиране и изграждане.

Типично за конструкциите на плувните басейни е, че са изградени от така наречените водонепропускливи (водоплътни) бетони. Това, само по себе си, е една добра база за подсигуряването на комфортната експлоатация на съоръжението. Въпреки това, обаче, изискванията към изграждането на бетонните конструкции на един басейн, както и подсигуряването на надеждното уплътняване на дилатационните връзки, качественото запълване на фугите между бетонните панели, а също така и справянето с микропукнатините, които се образуват при изсъхването на бетона, налагат изпълнението на цялостна хидроизолация на конструкцията на басейна.  Хидроизолационната система спомага за предотвратяването на риска от просмукване на водата в повърхността на бетона, а от там и разпространението ѝ из цялата конструкция и заобикалящата я среда.

Важността на хидроизолацията за правилното функциониране на един басейн

Хидроизолирането на един басейн е сред най-сериозните и предизвикателни задачи, тъй като този тип площи са подложени на най-сериозни напрежения и най-значителни влияния от водата. Именно поради тази причина се налага особено внимателен подход към изпълнението на една такава система и вземане под внимание на всички съпътстващи рискове. Такива биват:

 • Структурни напрежениябасейните и особено тези с по-голяма вместимост са подложени на сериозни структурни напрежения. Когато са пълни, водата създава значително налягане върху дъното и стените на конструкцията. Но процесът не е едностранен. При изпразване на водата от басейна, например, тежестта на околните земни маси оказва противоположно по посока въздействие. Повтаряемостта на тези процеси подлага на сериозно изпитание конструкцията и материалите, използвани за нейното изграждане.

 • Неравномерно налягане – характерно за басейните с равно дъно е тяхната еднаква дълбочина във всички зони, а от там и равномерното налягане във всяка една част от конструкцията. При басейните с наклонено дъно, стъпаловидна или неравна геометрия, които се различават с дълбочината си в отделните зони е, че при тях налягането е неравномерно. Когато се хидроизолира един подобен тип басейн, като основна цел се взема защитата на най-дълбоките и силно натоварени части и компромис със системата не бива да се прави.

 • Почистващи препарати и химикализа да се поддържат басейновите площи чисти, те се дезинфекцират постоянно. Що се отнася до обществени басейни, това става ежедневно и непрестанно. За целта се използват силно активни химически препарати. С времето тези препарати могат да увредят фугите и недобре защитените участъци, водейки до тяхното изронване или отслабване. Това е сериозна предпоставка за влошаване експлоатационната годност на съоръжението и може да наложи нуждата от скъпоструващи ремонти.

 • Атмосферни влиянияконструкцията на един басейн трябва да бъде проектирана така, че да може да устоява на ниски и високи температури, валежи (снегове, дъждове и произтичащите, от тях, напрежения в конструкцията), UV-лъчи и др. В случая с външните басейни, тези агресори се проявяват целогодишно. За да не се поддава на тези рискове, конструкцията трябва да бъде изпълнена с професионални материали, създадени да работят в система.

 • Положителен и отрицателен воден натискбасейновите площи са под постоянното въздействие на водата в тях (положителен воден натиск). Често обаче се забравя фактът, че те са подложени и на влиянието на отрицателен воден натиск като например в ситуации, в които басейнът е празен и има временни или постоянни високи подпочвени води. Това налага нуждата от хидроизолиране на басейните само и единствено с материали, способни да устояват на позитивно и негативно водно влияние.

 • Множество критични участъци – в конструкцията на един басейн съществуват редица критични зони, прекъсващи неговия хидроизолационен слой. Такива биват местата около отводнителните отвори, преливниците и осветителните тела, фугите между стените и пода или две съседни стени, ъглите (по периметъра на басейна и при промени в геометрията като, вградени в конструкцията, стълби, по-ниски/високи нива и т.н.), всички ремонтирани участъци (при наличие на такива) и др. Именно тяхното изпълнение се оказва и най-възловият момент, предопределящ експлоатационната надеждност на конструкцията.

Видове басейни и техните особености

За да се устои на всички тези рискове, хидроизолационната система на един басейн трябва да отговаря на редица свойства, между които да осигурява стопроцентов водонепроницаем слой, да притежава нужната еластичност, да е устойчива на стареене, да устоява на положителен и отрицателен воден натиск, да не се влияе от алкална и киселинна среда, създавана от химичните съединения в дезинфекциращите препарати (в т.ч. хлорирана вода, хлор-озон и др.), да не се поддава на променливи атмосферни влияние и т.н.

В практиката съществуват три основни вида басейни:

 • Басейни с носеща конструкция;
 • Басейни, вкопани в терена;
 • Басейни, изградени на покриви на сгради;

Всеки един от тях предполага и различен подход към процеса по хидроизолиране. Така например, за покривните басейни и тези, изградени с носеща конструкция (стоманобетонна), се препоръчва вътрешно хидроизолиране с основен акцент към пода на басейна. В зависимост от спецификата на проекта, това е приложимо и за басейни, вкопани в терена. В някои случаи, за тях се препоръчва и двойно хидроизолиране, състоящо се от вътрешен слой (възпрепятстващ навлизането на вода от басейна към почвата) и външен слой (възпрепятстващ навлизането на подпочвена вода в конструкцията на басейна).

В следното ръководство се спираме на стандартния начин на изпълнение на хидроизолационна система за басейни.

Изпълнение на система за хидроизолация на плувни басейни

 1. Преди полагане на хидроизолационния слой е препоръчително стените и дъното на басейна да се изправят и замажат с циментово-пясъчна замазка с определени размери на пясъка (фракция 1 - 8 мм за дъното и фина фракция за стените). Основата трябва да е чиста и обезпрашена. Тя трябва да е и структурно стабилна. Всички нездрави участъци и места с пукнатини трябва да бъдат отстранени и запълнени предварително. За повишаване на адхезията на замазката преди нейното полагане се извършва грундиране с контактен и свързващ грунд ТЕРАКОНТАКТ®. Изчаква се пълното изсъхване на замазката (5 - 7 дена). От особена важност е влажността на бетона да не бъде повече от 3%.
 2. Идва ред на нанасяне на първия първи слой еластична двукомпонентна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K с помощта на валяк, четка или маламашка. Преди да се обмаже цялата площ на басейна се препоръчва да се започне с предварителна защита на ъглите. За целта, мазаната хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K се нанася с помощта на четка в ъглите и ъгловите фуги по цялото протежение на басейна, както хоризонтално, така и вертикално.
 3. Във всички ъгли на басейна се полагат ъгловите елементи ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. Те се застъпват изцяло с предварително разкроената алкалоустойчива високоеластична трислойна хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L. Всички подови сифони и изходите за ВиК елементите трябва да бъдат защитени с хидроизолационните маншети ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS и ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR PS. Повече информация относно правилната защита на конструктивните детайли в басейна можете да намерите в темите Хидроизолиране на осветителни тела и сифони в басейни и Хидроизолиране на преливници и скимери в басейни.
 4. Еластичната двукомпонентна обмазна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K се нанася равномерно по цялата площ на басейна. Изчаква се слоят да стегне, но да не изсъхва напълно, което обикновено отнема около 4 ч., но може да зависи от атмосферните условия.
 5. След като първият слой е изсъхнал се преминава към полагане на втори. Посоката на нанасяне е перпендикулярна на тази на предходния слой. Той трябва изцяло да покрие вече положените хидроизолационни аксесоари. Паралелно с това се извършва и армиране на втория хидроизолационен слой. Това става с помощта на платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP, което се разполага по цялата площ (ивиците трябва да се застъпват минимум 10 см). Не трябва да се пропускат участъци. Отново се изчаква слоят да стегне, но да не изсъхва напълно.
 6. Преминава се към полагане на трети слой мазана хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K. Нанасянето отново е перпендикулярно на предходния слой. Армиращото платно трябва да бъде покрито изцяло. Общата дебелина на трите слоя трябва да бъде около 4 мм.
 7. След изсъхване на хидроизолацията, всички фуги и детайли със сложна форма, както и различни шевове и съединения в конструкцията могат да се уплътнят с хидроизолационно лепило-уплътнител за бързи ремонти ТЕРАФЛЕКС® WATERSTOP.

Експертите препоръчват след като се приключат хидроизолационните дейности по басейна, да се направи предварителен тест за тяхната надеждност. Той се състои в няколко основни стъпки. На първо място се изчакват 4 – 7 дни, за да могат всички мокри процеси и процесите по стягане да приключат напълно (това може да зависи от влажността на въздуха и атмосферните условия). След това се преминава към постепенно пълнене на басейна. Препоръчва се да се пълни около 50 – 70 см на денонощие. След като басейнът се напълни изцяло трябва да бъде оставен пълен за 7 дни. Междувременно се проверява има ли спад на водата. В случай, че няма, басейнът се изпразва отново постепенно. Конструкцията трябва да бъде оставена да изсъхне изцяло, което обикновено трае около 7 дни. Впоследствие може да се премине към полагане на финишно покритие.

Система за облицоване на басейни

 1. Плочките се залепят със супер гъвкавото лепило ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM WHITE за еластично лепене на мозаечни, стъклени и стъклокерамични плочки върху критични основи. Плочките се полагат в следния ред: краища → стени → дъно на басейна.
 2. Фугирането се извършва след пълното изсъхване на лепилото (48 ч след полагане на облицовката) с еластична аквастатична фугираща смес за басейни.

Важно е да се има предвид, че всеки басейн има своите особености и налага употребата на специфични материали и техники. За тази цел се препоръчва консултация с консултант преди започване на работа.

Свързани продукти

flex-gum-1-k-20-kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM 1-K течна хидроизолационна мембрана

Гъста еластична паста, течна гума, за студена безшевна хидроизолация на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Външни пространства
hydrostop-25kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОСТОП® еднокомпонентна циментова хидроизолация

Еднокомпонентна циментова хидроизолация за трайно хидроизолиране срещу проникване на влага на недеформируеми минерални основи и строителни елементи.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
hydrosol-flex-pro2k-2018-04-torba-kofa.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K WHITE бял еластичен хидроизолационен шлам

Двукомпонентна бяла циментова хидроизолация, образуваща здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства